جستجو
languageBox

دژنکتور هوایی خلاء

دژنکتور هوایی خلاء بر روی فیدرهای فشار متوشط هوایی در محل انشعابات و یا خطوط اختصاصی مشتریان و نقاط جداساز شبکه که نیاز به مانور و یا حفاظت دارند نصب می گردد.
دژنکتور هوایی خلاء بر روی فیدرهای فشار متوشط هوایی در محل انشعابات و یا خطوط اختصاصی مشتریان و نقاط جداساز شبکه که نیاز به مانور و یا حفاظت دارند نصب می گردد.دژنکتور هوایی خلاء
هنگامی که بار مصرفی بیشتر از حد مجاز و دلخواه باشد و یا خطایی در شبکه روی بدهد، دژنکتور ضمن تشخیص و ارسال فرمان لازم از وارد آمدن خسارت بیشتر و گسترش خطا جلوگیری میکند و همچنین دامنه خاموشی و بی برقی را در شبکه محدود می کند. دژنکتور این قابلیت را دارد که خود به تنهایی و یا در مجاورت و هماهنگی با اتورکلوزر سرخط، مسیر و یا شاخه دارای اتصالی را از بقیه شبکه جدا سازد. کاربری این دستگاه با توجه به مونیتورینگ کامل اطلاعات بار و همچنین روان بودن تنظیمات آن بسیار آسان می باشد.دژنکتور هوایی خلاء
دانلود فایل دژنکتور هوایی خلاء