جستجو
languageBox

تابلوهای کمپکت AIS و GIS

 معرفی تابلوهای کمپکت
این شرکت همگام با پیشرفت و توسعه شبکه های توزیع در سراسر دنیاو نیازهای رشد شهرهای بزرگ با استفاده از تابلوهای فشار متوسط با ابعاد به مراتب کوچکتر و ضریب ایمنی بالاتر و طول عمر بیشتر که بر گرفته از تعاریف جدید استانداردهای جهانی در زمینهتجهیزات سو ئیچگیر فشار متوسط می باشد مبادرت به تولید و عرضه انواع تابلوها و سوئیچگیرهای فشار متوسط از انواع (TRP6) GIS با عایق گازی (TPS)AIS با عایق هوا نموده است.

تابلوهای کمپکت GIS و AIS 56
دانلود فایل محصولات تابلوهای کمپکت GIS و AIS

این شرکت همگام با پیشرفت و توسعه شبکه های توزیع در سراسر دنیاو نیازهای رشد شهرهای بزرگ با استفاده از تابلوهای فشار متوسط با ابعاد به مراتب کوچکتر و ضریب ایمنی بالاتر و طول عمر بیشتر که بر گرفته از تعاریف جدید استانداردهای جهانی در زمینهتجهیزات سو ئیچگیر فشار متوسط می باشد مبادرت به تولید و عرضه انواع تابلوها و سوئیچگیرهای فشار متوسط از انواع (TRP6) GIS با عایق گازی (TPS)AIS با عایق هوا نموده است..