جستجو
languageBox

پست پدمانتد گازی-روغنی

پدمانتد به طور خاص برای پستهای
زیرزمینی و مراکز خرید، مدارس، موسسه ها
و کارخانه های صنعتی طراحی شده است.

قسمتهای تشکیل دهنده :
 • تابلوی فشار متوسط گازی
 • ترانسفورماتور روغنی
 • تابلوی فشار ضعیف

پدمانتد مورد تایید استانداردهای IEC می باشد.

مزیت ها

 • مدولار به تناسب محدودیت فضا با چیدمانهای روبرو یا طولی
 • صرفه جویی در فضا به علت طراحی یکپارچه
 • تحویل تمام تجهیزات در یک زمان
 • عملکرد آسان به علت استفاده از قطعات استاندارد
 • اتصال آسان و قابل انعطاف

ایمنی

 • تست شده در کارخانه به صورت کابل بندی شده
 • تانک روغن برای جهت دهی و سرد کردن گازها در صورت بروز قوس داخلی طراحی شده است.
 • تجهیز تانک روغن جهت خاموش کردن خودکار هر نوع آتش سوزی

 

654
پست پدمانتد گازی روغنی